Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gepubliceerd worden in onze flyer, via onze website of via (maatwerk) social media en/of andere kanalen die door Padel2Travel worden aangeboden.

Artikel 1. Begrippen

In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen:

a. Reisorganisator: Padel2Travel, die in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen georganiseerde padelreizen aanbiedt.

b. Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/ of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

c. Reiziger: Onder reiziger wordt ook verstaan: 1. diegene ten wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard. 2. diegene aan wie de rechtsverhouding ten opzichte van Padel2Travel is overgedragen, volgens het punt 6.2. “In de plaatsstelling”.

d. Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.


Artikel 2. Totstandkoming van de reisovereenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger het aanbod van Padel2Travel aanvaart. De opdracht dient, in principe, per email te geschieden en deze boeking wordt dan als definitief beschouwd. De reiziger ontvangt hiervan binnen twee werkdagen een bevestiging per email als bewijs van ontvangst. In dat geval zal Padel2Travel een factuur binnen uiterlijk 10 werkdagen na de ontvangst van bevestiging per mail toesturen.

2.2. Indien er geen beschikbare plaatsen zijn voor de reeds geboekte reis, wordt de reiziger onmiddellijk telefonisch en/of per email op de hoogte gesteld. Hiervoor zal Padel2Travel een passend alternatief proberen aan te bieden. Als dit alternatief niet aan de wensen van de klant voldoet, wordt de boeking als niet gedaan beschouwd. Op deze afzegging zijn de artikel 8 ‘Wijziging of opzegging door de reisorganisator’ en artikel 9 ‘Aansprakelijkheid van de reisorganisator en overmacht’ niet van toepassing.

2.3. De reiziger is verplicht om alle benodigde gegevens aan Padel2Travel te verstrekken die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te sluiten, zoals bijvoorbeeld juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, nummer van mobiele telefoon en e-mail adres.

2.4. De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden door te geven zoals bijvoorbeeld gezondheidsklachten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering en/ of deelname aan de door Padel2Travel georganiseerde activiteiten.

2.5. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Padel2Travel aangeboden reis worden verlangd, hier medische essenties genoemd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Padel2Travel. Eventuele kosten in verband met medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de reiziger en Padel2Travel dit overeenkomen.

2.6. Diegene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (hetzij communicatie, hetzij betalingsverkeer) tussen reiziger(s) en reisorganisatie, verloopt uitsluitend via de aanmelder. De aanmelder is verplicht om alle benodigde gegevens van de mede-reiziger(s) te verstrekken.

2.7. Indien de aanmelder/reiziger niet correcte gegevens van de reiziger(s) verstrekt en dit leidt tot het niet kunnen deelnemen van de desbetreffende reiziger(s) aan de door Padel2Travel georganiseerde activiteiten, is de aanmelder/reiziger aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten.

2.8. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen in elke vorm van publicatie binden Padel2Travel niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 3. Informatie, reisbescheiden en reisdocumenten

3.1. Ten laatste bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient Padel2Travel algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger te verstrekken. De reiziger dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende en gedetailleerde informatie in te winnen en eventuele acties te ondernemen. Tevens dient hij/ zij vóór vertrek tijdig opnieuw na te gaan of de informatie niet is gewijzigd. Padel2Travel verstrekt in alle gevallen slechts algemene informatie.

3.2. De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten zoals een geldig paspoort en/ of Europese identiteitsbewijs, naast een eventuele gewaarmerkte kopie van één van die documenten (die ter vervanging van het originele document dient bij diefstal of verlies), eventueel benodigde visa, het polisnummer van de gezondheidsverzekering, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs en, indien nodig, groene kaart. De reiziger is verantwoordelijk voor het in bezit hebben van alle andere niet bovengenoemde documenten die eventueel zijn vereist.

3.3. Indien de reiziger niet geheel of gedeeltelijk deel kan nemen aan de reis en georganiseerde activiteiten door een gebrek aan de benodigde reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de desbetreffende reiziger.

3.4. Padel2Travel adviseert de reiziger om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om voldoende verzekerd op reis te gaan. In het geval van verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten kan Padel2Travel niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen of kosten daarvan.


Artikel 4. Reissom

4.1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn aangegeven.

4.2. Voor zover van toepassing zijn alle gepubliceerde tarieven inclusief BTW.

4.3. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen -zoals bijvoorbeeld brandstofprijzen en vervoerstarieven, geldkoersen, heffingen en belastingen die op het moment van publicatie bij Padel2Travel bekend waren. Padel2Travel behoudt zich het recht voor om de reissommen te wijzigen indien deze prijzen, koersen, heffingen en belastingen veranderen. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden op de website van Padel2Travel. Degene die al een aangeboden reis heeft geaccepteerd, zal uiterlijk binnen 20 dagen vóór het vertrek van de overeengekomen reisactiviteiten door Padel2Travel geïnformeerd worden.


Artikel 5. Betaling

5.1. De (aan)betaling van de reissom wordt overgemaakt aan Padel2Travel

5.2. Indien de vereiste betaling niet tijdig geschiedt, zal Padel2Travel de reiziger daar schriftelijk of elektronisch op wijzen en de mogelijkheid bieden om binnen 7 dagen de geboekte activiteiten en producten te betalen (mits deze termijn de aanvangsdatum van de reisovereenkomst niet overschrijdt). Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het eerste verzuim. Padel2Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Zie annuleringsvoorwaarden onder artikel 6 ‘Wijzigen of annulering door de reiziger’.

5.3. Eventuele fouten in de betalingen die door Padel2Travel niet tijdig worden opgemerkt, ontslaat de reiziger niet van de verplichting de reisgelden en de verschuldigde kosten alsnog te voldoen. Dit geldt tevens nadat de reisovereenkomst tot uitvoering is gebracht.

Artikel 6. Wijziging of annulering door de reiziger

6.1. De reiziger kan tot 30 dagen vóór vertrek verzoeken om de reisovereenkomst te wijzigen. Padel2Travel zal het verzoek in overweging nemen en de reiziger zo spoedig mogelijk laten weten of zij aan het verzoek kan voldoen. Wijzigingen worden ten alle tijde schriftelijk of per e-mail door Padel2Travel bevestigd. Er worden dan wijzigingskosten à € 35,00 per boeking in rekening gebracht. Indien Padel2Travel niet aan het verzoek kan voldoen, zal zij dit met redenen omkleden. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In geval van annulering zie artikel 6 “Wijziging of annulering door de reiziger”.

6.2. In de plaatsstelling. Indien de reiziger verhinderd is deel te nemen aan de reis, dan kan hij/zij worden vervangen door een andere persoon. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. De vervanger of nieuwe deelnemer is verplicht om alle aan de reis verbonden voorwaarden te aanvaarden en te accepteren.

b. Het verzoek “in de plaatsstelling” kan uiterlijk 7 dagen voor vertrek worden ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

c. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze “in de plaatsstelling”.
Tenslotte, de aanmelder, reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Padel2Travel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de bijbehorende wijzigingskosten en eventuele extra kosten ten gevolge van de vervanging. In het geval dat de reiziger voor “in de plaatsstelling” kiest, zijn punten 6.3, 6.4. en 6.6. niet van toepassing.

6.3. Standaard annuleringskosten. Annulering door de reiziger dient schriftelijk te worden bevestigd. Annuleringen die buiten kantooruren zijn gemaakt, worden gezien als gedaan op de eerstvolgende werkdag. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. bij annulering tot de 49ste dag (excl.) voor vertrekdag: de aanbetaling;

b. bij annulering vanaf de 49ste dag (incl.) tot de 28ste dag (excl.) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

c. bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot 21ste dag (excl.) vóór de vertrekdag: 45% van de reissom;

d. bij annulering vanaf de 21ste dag (incl.) tot de 14de dag (excl.) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;

e. bij annulering vanaf de 14de dag (incl.) tot de 5de dag (excl.) vóór de vertrekdag: 85% van de reissom;

f. bij annulering vanaf de 5de dag vóór de vertrekdag (incl.) tot de vertrekdag of later: de volledige reissom.
De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten te voldoen.

6.4. Afwijkende annuleringskosten:
Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
6.5. Voor vliegtickets die eventueel verkocht en geleverd worden via Padel2Travel zijn de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende vliegmaatschappij van toepassing. Vliegtickets die tegen gereduceerde tarieven worden aangeboden houden meestal in dat de tickets direct betaald moeten worden en “non-refundable” zijn. Bij annulering bestaat derhalve geen recht op restitutie.

6.6. Deelannulering

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Padel2Travel aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Artikel 7. Verplichtingen van de reiziger

7.1. De reiziger is verplicht alle benodigde reisdocumenten (zie punt 3 van artikel 3 “Informatie, reisbescheiden en reisdocumenten”) op reis mee te nemen.

7.2. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van Padel2Travel en de door haar gecontracteerde dienstverleners die een goede uitvoering van de reis bevorderen op te volgen of na te leven.

7.3. De reiziger is verplicht zich altijd op de reisbestemming volgens algemeen geldende regels van fatsoen en normen te gedragen. Dit houdt ook passende kledij in. De reiziger is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door ongeoorloofd of ongewenst gedrag.

7.4. De reiziger die zodanig hinder of last veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Padel2Travel van de reis worden uitgesloten. Alle kosten die voortvloeien uit ongeoorloofd gedrag, hinder of last komen voor rekening van de reiziger.

7.5. In geval de reiziger van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van reisleiding, reisagent of luchtvaartmaatschappij onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de betreffende reiziger. Evenmin kan restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.

7.6. De reiziger is verplicht om eventuele problemen, schade of nadeligheid te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen. Zie artikel 12 ‘Klachten’.

Artikel 8. Wijziging of opzegging door de reisorganisator

8.1. Padel2Travel behoudt zich het recht voor tot het aanbrengen van wijzigingen in het gepubliceerde reisprogramma.

8.2. Padel2Travel mag de overeenkomst op een niet wezenlijk punt wijzigen. Locale omstandigheden vóór of tijdens de uitvoering van de reis kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma onvermijdelijk zijn. Een voorbeeld van zo’n omstandigheid is de vervanging van het bedoelde vervoersmiddel, de gids of de accommodatie door een gelijkwaardig alternatief, maar kunnen ook aanhoudende slechte weersomstandigheden zijn waardoor wijziging van het reisschema noodzakelijk wordt. Padel2Travel zal het karakter van de reis zoveel mogelijk in stand proberen te laten en alle ongewenste gevolgen daarvan proberen te beperken.

8.3. Eventuele wijzigingen in de reisduur en het reisprogramma vóór of tijdens de reis worden onmiddellijk gemeld aan de deelnemers.

8.4. Het aanbod van Padel2Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door Padel2Travel herroepen worden. Herroeping moet wel zo spoedig mogelijk gebeuren. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

8.5. Padl2Travel kan de reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden geëist. Een omstandigheid waar een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds van toepassing is en onvoorziene omstandigheden vallen onder een gewichtige omstandigheid.

8.6. Indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, behoudt Padel2Travel het recht tot annulering van de reis, zonder aansprakelijk te worden gehouden voor schade van welke aard dan ook. Padel2Travel zal een gelijkwaardig alternatief aanbieden. Indien de reiziger geen gebruik wil maken van het aangeboden alternatief, zal Padel2Travel de reeds betaalde reissom onmiddellijk terug betalen. Indien hiervan sprake is zal de reisorganisator de deelnemers hierover binnen 3 werkdagen informeren na de uiterste boekingsdatum zoals vermeld bij de betreffende aanbieding.

8.7.

a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, zal bepaald worden of de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator komt op basis van artikel 9 “Aansprakelijkheid van de reisorganisator en overmacht”.

c. In het geval dat de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de reisorganisator en overmacht

9.1. Padel2Travel is aansprakelijk voor de uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten van de reisbestemming.
9.2.

a.Indien een vervoersmiddel (vliegreis, busreis, of een andere) onderdeel is van de reisovereenkomst en deze, vanwege extreme weersomstandigheden en/ of overheidsmaatregelen, niet of niet tijdig volgens planning vertrekt, komen de voortvloeiende gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger.

b.Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

9.3. Overmacht.

a. Padel2Travel stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle mogelijke voorzorg maatregelen niet kon worden voorzien of verholpen.

b.Tevens stelt Padel2Travel zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele natuurrampen, terreuraanslagen, oorlogshandelingen, onvoorspelbare ongelukken in allerlei vervoermiddelen die gedurende de reis kunnen gebeuren.

Artikel 10. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

10.1. In geval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Padel2Travel diens overeenkomstig uitgesloten of beperkt.

10.2. Padel2Travel stelt zich niet aansprakelijk voor incidentele of structurele wijzigingen en/ of fouten in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders. Als de wijzigingen en/ of fouten vóór vertrek aan Padel2Travel bekend zijn, zal deze de reiziger onmiddellijk informeren. De reiziger heeft in dat geval, behoudens aanspraken uit eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen, geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom door de reisorganisator. Voorts is Padel2Travel niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van mogelijke vertragingen van de door haar gecontracteerde vervoerders.

10.3. Padel2Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

10.4. Padel2Travel is verder niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de bagage en eigendommen van de reiziger. Evenmin voor de schades en kosten die het gevolg zijn van de gezondheidscondities van de reiziger.

10.5. Padel2Travel stelt zich niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst indien dat de gevolgen zijn van het gedrag of actie van een derde die wel of niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken.

10.6. Padel2Travel of de gecontracteerde dienstverlener stelt zich ook niet aansprakelijk voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 11. Toepassing recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Padel2Travel is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Hierbij maken wij graag van de gelegenheid gebruik je nogmaals te wijzen op het belang van een goede reis- en annuleringsverzekering.